Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Hilti Akademi Nord IF

Uppdaterad 2020-06-11

Styrelsen beslutade några veckor sedan att årsmöte kommer hållas i klubbens lokal den 17 juni klockan 18. Mötet kommer vara begränsat till ett deltagarantal om högst 49 personer i lokalen. Möjlighet att deltaga digitalt kommer erbjudas samtliga medlemmar. Om du önskar delta digitalt, kontakta styrelsen via e-post senast på måndag den 15 juni.

Uppdaterad 2020-03-29

Tyvärr måste vi i styrelsen meddela att all ordinarie verksamhet är inställd tillsvidare. Styrelsen har även beslutat att föreningens årsmöte skjuts upp tillsvidare. Beslutet sker med anledning av rekommendationer från Riksidrottsförbundet, Budo och kampsportsförbundet samt Folkhälsomyndigheten. Styrelsen vill göra medlemmar uppmärksamma på att föreningens stadgar stipulerar att årsmöte ska hållas senast den sista mars varje år. Vi följer rapportering kring covid-19 och löpande info kommer då vi vet mer. Vi tackar för förståelsen! Ta hand om varandra!

Vid frågor kan ni vända er till styrelsen.

Uppdaterad 2020-03-15

På grund av det rådande läget med Corona-viruset så har styrelsen beslutat att senarelägga föreningens årsmöte till den 30 mars 2020. Mötet planeras till klockan 18 i föreningens lokaler. Vid frågor kontakta styrelsen på sociala medier eller via Mail.

– – –

Datum: Onsdag 16/03 2020 -> 17/06 2020

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter: 

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 11 Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

§ 12 Övriga frågor

  • Val av revisor
  • Val av valberedning

§ 13 Mötets avslutande

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Sanne Kilpala eller Mattias Awad som är valberedning på e-post sannekilpala [at] hotmail.se eller mattias.awad [at] ovako.com

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com senast på måndag den 15/6. På grund av situationen, kommer mötet vara begränsat till ett deltagarantal om högst 49 personer i lokalen. Om ni vill delta digitalt, kontakta styrelsen via mail senast på måndag den 15/6.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande har funnits tillgängliga för medlemmarna på klubben från och med 9 mars.

Varmt välkomna!One thought on “Kallelse till årsmöte

  1. […] i lokalen. Möjlighet att deltaga digitalt kommer erbjudas samtliga medlemmar. Se kallelsen här. F... https://www.akademinord.se/viktig-information-gallande-coronavirus

Comments are closed.