Årsmöte 2022

Datum: 2022-03-05

Tid: 11:00

Plats: Klubblokalen

Information inför Årsmötet:

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter:

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 11 Val av a) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

§ 12 Val av valberedning

§ 13 Mötets avslutande

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord@gmail.com senast den